Departament fiscal, comptable i laboral

30 anys d'experiència

Us ajudem amb les millors solucions

Adase disposa d’un equip especialista per a l’àmbit de l’assessoria fiscal
amb una llarga experiència

Assessoria Fiscal:

Declaració d’impostos

o Renda i patrimoni de Particulars i Autònoms.
o Valor afegit.
o Societats civils i mercantils.
o Successions i donacions.
o Transmissions patrimonials.
o Plusvàlues ajuntament.

Altes d’empresa

o CIF
o Censo
o AIE

Assessoria Comptable:

o Realització de la comptabilitat de l’exercici.
o Assessorament de l’evolució comptable.
o Realització de llibres comptables i la seva presentació en el Registre Mercantil.
o Anàlisi del balanç.
o Realització del compte de resultats anual.
o Confecció el model oficial 347 per a clients i proveïdors.
o Tancament anual comptable per a confecció de l’impost de societats.
o Confecció de llibres comptables anuals i la seva presentació en el Registre Mercantil.

Assessoria Laboral:

o Seguretat Social d’empreses.
o Confecció de nòmines, pagues extres, liquidacions i quitances (Règim general, Autònoms, Especials, etc.).
o Afiliació: Altes i baixes en la Seguretat Social.
o Confecció de Contractes de Treball.
o Realització d’Expedients de Pensions (Jubilacions, Viduïtat, Malaltia, etc.).
o Confecció d’Assegurances Socials, TC1 i TC2.
o Declaracions d’IRPF mensual o trimestral i resum anual.

Fiscal

Declaració d’impostos:

 • Renda i Patrimoni de Particulars i Autònoms
 • IVA
 • Societats mercantils
 • Successions i donacions
 • Transmissions patrimonials
 • Plusvàlues Ajuntament
 • Declaracions censals

Comptable

Declaració d’impostos:

 • Realització de la comptabilitat de l’exercici.
 • Assessorament de l’evolució comptable.
 • Anàlisi del balanç.
 • Realització del compte de resultats anual.
 • Confecció el model oficial 347 per a clients i proveïdors.
 • Tancament anual comptable per a confecció de l’impost de societats.
 • Confecció de llibres comptables anuals i la seva presentació en el Registre Mercantil.

Laboral

Declaració d’impostos:

 • Realització de la comptabilitat de l’exercici.
 • Assessorament de l’evolució comptable.
 • Anàlisi del balanç.
 • Realització del compte de resultats anual.
 • Confecció el model oficial 347 per a clients i proveïdors.
 • Tancament anual comptable per a confecció de l’impost de societats.
 • Confecció de llibres comptables anuals i la seva presentació en el Registre Mercantil.